WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE

obowiązująca od 1 września 2021 roku

oraz postępowania prewencyjnego

pracowników i rodziców / opiekunów prawnych

w czasie zagrożenia epidemicznego

I. CEL

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Krakowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. ZAKRES PROCEDURY

 Procedurę należy stosować w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE PROCEDURY

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do Szkoły mogą przychodzić tylko:
 1. uczniowie / pracownicy zdrowi, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 2. uczniowie / pracownicy, których domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 1. Rodzice wysyłający dzieci do Szkoły w okresie epidemii wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom.
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 1. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:

podwyższoną temperaturę ciała,

ból głowy i mięśni,

ból gardła,

kaszel,

duszności i problemy z oddychaniem,

uczucie wyczerpania,

brak apetytu.

 1. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
 1. Zakazane jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców / opiekunów odprowadzających dzieci
  do Szkoły.

           Miejscem pożegnań rodziców / opiekunów z dziećmi jest teren przed wejściem głównym do Szkoły bądź przed wejściem do Szkoły od strony szatni:

 1. klasy 1a i 2a i 3a – przed wejściem głównym do Szkoły,
 2. klasy 7a – przed wejściem do Szkoły od strony szatni.
 1.  Rodzice kontaktują się ze Szkołą zdalnie: telefonicznie i mailowo za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ – tylko w uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty ze Szkołą, po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu spotkania. Wychowawcy klas komunikują się z rodzicami uczniów przez dziennik elektroniczny bądź online za pomocą platformy Teams.

V. HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem,
  po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety i każdorazowo na początku lekcji.
 1. Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, noszenie maseczek (przyłbice dozwolone tylko w sytuacjach uzasadnionych medycznie)
  w przestrzeniach ogólnodostępnych (na korytarzach, w łazienkach)
  i w salach lekcyjnych zgodnie z wytycznymi nauczyciela sprawującego opiekę i prowadzącego lekcję – uczniowie są zaopatrzeni we własne maseczki.
 1. Uczniowie, którzy nie posiadają własnej maseczki, nie są wpuszczani na teren Szkoły.
 1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych
  i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 1. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry – pomiar temperatury uczniów / pracowników odbywa się w sytuacji podejrzenia infekcji bądź w zależności od ogólnej sytuacji epidemicznej
  w Krakowie, okolicy i w Szkole – w trakcie pierwszej lekcji / w momencie wejścia do budynku Szkoły.
 1. Na terenie Szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  w ciągach komunikacyjnych, na powierzchniach dotykowych, klamkach i powierzchniach płaskich,
  w tym na blatach, klawiaturach i włącznikach.
 1. Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązuje założenie maseczki oraz dezynfekcja rąk.
 1. Przy wejściu do budynku Szkoły i w każdej sali lekcyjnej umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 1. W salach, w których przebywają uczniowie, nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

VI. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego uczniowie mogą wejść do Szkoły wyznaczonymi wejściami:
 1. klasy 1a, 2a, 3a – wejście główne,
 2. klasa 7a, IA, IB, IC, ID, IIA, III AP, III BP, III AG, III BG, III CG – wejście obok szatni.
 1. Uczniowie klas 7a, IA, IB, IC, ID, IIA, III AP, III BP, III AG, III BG, III CG korzystają z szatni, zostawiając tam okrycie wierzchnie oraz obuwie.
 1. W czasie przerw uczniowie wychodzą na korytarz w maseczkach.
 1. W miarę możliwości, przerwy i lekcje organizowane są na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dystansu społecznego. 
 1. Sale lekcyjne oraz części wspólne wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stolikach szkolnych uczniów, w tornistrach / plecakach lub w szafkach – uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów, nie zabierają ze sobą do Szkoły zbędnych przedmiotów.
 1. Wyłączona jest możliwość korzystania z ogólnodostępnego dystrybutora wody pitnej – uczniowie posiadają zapas własnej wody do picia.
 1. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są zobowiązani do stosowania się do regulaminu stołówki szkolnej.
 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas nauczania początkowego Szkoły Podstawowej w sali nr 3 – uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej są zobowiązani do stosowania się
  do regulaminu świetlicy szkolnej.
 1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej są zobowiązani do stosowania się do regulaminu biblioteki szkolnej.
 1. Zajęcia pozalekcyjne są zawieszone – o ich rozpoczęciu zdecyduje dyrektor Szkoły.
 1. Zebrania z rodzicami są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem online lub stacjonarnie
  w zależności od sytuacji pandemicznej.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIÓW

 1. Jeżeli uczniowie przejawiają niepokojące objawy choroby, zostaną odizolowani w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium na parterze) lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości i pozostają pod opieką pracownika Szkoły; jest im mierzona temperatura ciała – jeżeli pomiar ciała termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C i wyżej, zostają powiadomieni rodzice uczniów w celu ustalenia sposobu odebrania dzieci ze Szkoły i przypomnienia o obowiązku skorzystania z porady medycznej.
 1. Rodzice zostają niezwłocznie poinformowani telefonicznie o wystąpieniu u uczniów niepokojących objawów i są zobowiązani do pilnego odebrania dzieci.
 1. Rodzice po odebraniu ze Szkoły dzieci z objawami chorobowymi mają obowiązek poinformowania dyrektora Szkoły o wyniku badania uczniów przez lekarza.
 1. Dyrektor szkoły informuje Organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia u uczniów.
 2. Rodzice dzieci z klasy uczniów, u których podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są
  o zaistniałej sytuacji.
 1. Obszar, w którym poruszali się i przebywali uczniowie, u których podejrzewa się zakażenie, bezzwłocznie poddawany jest sprzątaniu.
 1. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organ prowadzący
  o sytuacji podejrzenia zakażeniem u uczniów.
 1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałe przypadki.
 1. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, sporządza się notatkę lub protokół.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIAU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Pracownicy, którzy podczas pracy zauważyli u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informują
  o tym dyrektora Szkoły, który podejmuje następujące działania:
 1. kieruje pracowników do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikami i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia odsuwa pracowników od pracy,
 4. o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza pracownicy niezwłocznie informują dyrektora Szkoły,
 5. obszar, w którym poruszali się i przebywali pracownicy zostaje bezzwłocznie poddany sprzątaniu.
 1. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 1. W przypadku zaobserwowania u pracowników lub uczniów innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 1. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 5, nie mogą przychodzić do pracy.
 1. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący
  o zaistniałej sytuacji.
 1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałe przypadki.
 1. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, sporządza się notatkę lub protokół.

IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 1. każdego pracownika Szkoły / rodzica / opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 1. pozostanie w domu i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej (w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia),
 3. jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone są objawy tj. gorączka, kaszel, duszność, problemy
  z oddychaniem, bezzwłocznie telefonicznie powiadamia się stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłasza się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostaje dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy Szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności; w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, poddaje się pracowników kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 1. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, zostaje podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

X. POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE SZKOŁY

 1. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
  i w porozumieniu z Organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu Szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 1. O potwierdzeniu zakażenia u pracowników / uczniów dyrektor Szkoły informuje Organ prowadzący
  i Kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, sporządza się notatkę lub protokół.
 1. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywały osoby zakażone.
 1. W przypadku wystąpienia zakażenia u dyrektora Szkoły obowiązki przejmuje zastępca dyrektora Szkoły, a w przypadku wystąpienia zakażenia również u zastępcy dyrektora Szkoły, Organ prowadzący wyznacza pracownika pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt. 5), bezzwłocznie powiadamia się telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się Szkoła strefą czerwoną, a także zmiany wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia.
 2. Zastrzega się zmianę procedury w sytuacji wzrostu zachorowań na terenie Szkoły.