Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2014 r. oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2015 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) będzie można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do 31 marca 2021 r. (w godzinach podanych przez dyrektora szkoły) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu). Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Witryna internetowa serwisu rekrutacyjnego: https://krakow.elemento.pl/

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r.
 • UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów,
  którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie
  której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marca 2021 r.

18 – 25 maja 2021 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

1 – 19 marca 2021 r.

18 – 21 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób

19 marca 2021 r.

21 maja 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 1 kwietnia 2021 r.

do 26 maja 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 kwietnia 2021 r.

11 czerwca 2021 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 – 14 maja 2021 r.

14 – 18 czerwca 2021 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 maja 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

 

Stąd można pobrać regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22.


Plakat_SP_2021-2022


label wyr

Czym wyróżnia się nasza szkoła? 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego to szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi kształcąca od klasy siódmej w językach polskim i francuskim, posiadająca francuski znak jakości nauczania LabelFrancEducation.

Do klasy dwujęzycznej rekrutowani są uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego i rozpoczynają naukę od podstaw, realizując programy autorskie opracowane dla wszystkich klas dwujęzycznych w Polsce.

W klasie ósmej wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z co najmniej dwóch przedmiotów spośród matematyki, biologii, geografii, historii i fizyki.

Szkoła posiada przygotowaną kadrę z kwalifikacjami koniecznymi do realizacji nauczania dwujęzycznego.

Ten rodzaj kształcenia pozwala na opanowanie terminologii oraz wykształcenie umiejętności podejmowania dyskusji w danej dziedzinie w dwóch językach.

Nauczanie dwujęzyczne wykracza więc poza klasyczną formę nauki języków obcych. Uczniowie uczą się także aktywnie poprzez zabawę, biorąc udział w wielu imprezach takich jak: Frankofonia, Mardi Gras, Żyj zdrowo i kolorowo, Kolędowanie w językach obcych, Europejski Karnawał Językowy itp.

W klasach dwujęzycznych uczniowie oprócz  języka wiodącego – francuskiego uczą się drugiego języka obcego do wyboru (angielski, hiszpański, niemiecki).


Nasze atuty:

 • Zajęcia w Szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.
 • Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów, miłą atmosferę i bezpieczeństwo.
 • W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe.
 • Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi, jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.
 • W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz system monitoringu wizyjnego.
 • Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej będą mieli wydzieloną salę na parterze, przestrzeń na świetlicę i stołówkę szkolną z przystosowanymi do wieku sprzętami.
 • Szkoła współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Wychowania Fizycznego oraz sekcjami dwujęzycznymi z innych miast.
 • Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, zimowe wyjazdy na narty, zawody sportowe na szczeblu szkolnym, obchody tradycyjnych świąt polskich i innych, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.
 • Dla klasy ósmej planowane są wymiany językowe z krajami francuskojęzycznymi, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania rodzin, ich stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Kraków-Krowodrza.

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwy dojazd liniami tramwajowymi nr: 4, 8, 14 i 24 oraz autobusami miejskimi i aglomeracyjnymi nr: 120, 139, 172, 173, 208, 210, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 501, 572.


Stąd można pobrać regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22

Stąd można pobrać podanie o przyjęcie do SP 35


Gdzie nas znajdziesz w sieci?

strona www  /  Facebook