Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 27 marca w godz. 17:00-19:00.

dzień otwartych drzwi

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 stycznia 2023 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu na podstawie kryteriów określonych
w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2017 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) będzie można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. (w godzinach podanych przez Dyrektora Szkoły) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu). Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Witryna internetowa serwisu rekrutacyjnego: https://krakow.elemento.pl/

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 280/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów,
  którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie
  której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

1

2


 


Plakat_SP_2021-2022


label wyr

Czym wyróżnia się nasza szkoła? 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego to szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi kształcąca od klasy siódmej w językach polskim i francuskim, posiadająca francuski znak jakości nauczania LabelFrancEducation.

Do klasy dwujęzycznej rekrutowani są uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego i rozpoczynają naukę od podstaw, realizując programy autorskie opracowane dla wszystkich klas dwujęzycznych w Polsce.

W klasie ósmej wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z co najmniej dwóch przedmiotów spośród matematyki, biologii, geografii, historii i fizyki.

Szkoła posiada przygotowaną kadrę z kwalifikacjami koniecznymi do realizacji nauczania dwujęzycznego.

Ten rodzaj kształcenia pozwala na opanowanie terminologii oraz wykształcenie umiejętności podejmowania dyskusji w danej dziedzinie w dwóch językach.

Nauczanie dwujęzyczne wykracza więc poza klasyczną formę nauki języków obcych. Uczniowie uczą się także aktywnie poprzez zabawę, biorąc udział w wielu imprezach takich jak: Frankofonia, Mardi Gras, Żyj zdrowo i kolorowo, Kolędowanie w językach obcych, Europejski Karnawał Językowy itp.

W klasach dwujęzycznych uczniowie oprócz  języka wiodącego – francuskiego uczą się drugiego języka obcego do wyboru (angielski, hiszpański, niemiecki).


Nasze atuty:

 • Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów, miłą atmosferę i bezpieczeństwo.
 • W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe.
 • Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi, jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.
 • W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz system monitoringu wizyjnego.
 • Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej będą mieli wydzieloną salę na parterze, przestrzeń na świetlicę i stołówkę szkolną z przystosowanymi do wieku sprzętami.
 • Szkoła współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Wychowania Fizycznego oraz sekcjami dwujęzycznymi z innych miast.
 • Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, zimowe wyjazdy na narty, zawody sportowe na szczeblu szkolnym, obchody tradycyjnych świąt polskich i innych, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.
 • Dla klasy ósmej planowane są wymiany językowe z krajami francuskojęzycznymi, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania rodzin, ich stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Kraków-Krowodrza.

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwy dojazd liniami tramwajowymi nr: 4, 8, 14 i 24 oraz autobusami miejskimi i aglomeracyjnymi nr: 120, 139, 172, 173, 208, 210, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 501, 572.


Gdzie nas znajdziesz w sieci?

strona www  /  Facebook